Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Lubliniec
Ogłoszenie o naborze Nr 114015

Warunki pracy

Praca biurowa w Oddziale Lubliniec połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, obsługa urządzeń biurowych (komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka). Obsługa klienta zewnętrznego.


Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków w celu wyeliminowania nieprawidłowości, które mogą wystąpić w obrocie lub konfekcjonowaniu środków ochrony roślin.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje prawidłowość wykonywania zabiegów ochrony roślin w produkcji rolniczej i leśnictwie, w kolejnictwie, na torowiskach, w zieleni miejskiej w celu przestrzegania zapisów ustawy o środkach ochrony roślin i wyeliminowania nieprawidłowości związanych z stosowaniem środków ochrony roślin.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje przedsiębiorców wprowadzających i/lub konfekcjonujących nawozy, nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” oraz środki wspomagające uprawę roślin celu wyeliminowania zagrożeń, które mogą zaistnieć w wyniku nieprawidłowości związanych z obrotem i/lub konfekcjonowaniem nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin.
 • Współuczestniczy w pobieraniu prób roślin i produktów roślinnych lub pod nadzorem Kierownika pobiera próby roślin i produktów roślinnych w celu przekazania ich do laboratoriów wykonujących badania na obecność pozostałości środków ochrony roślin.
 • Współuczestniczy w pobieraniu prób środków ochrony roślin lub pod nadzorem Kierownika pobiera próby środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie w celu wykonania badań ich jakości.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika egzekwuje przestrzeganie zakazu stosowania środków ochrony roślin na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szpitali, stref ochronnych na terenach uzdrowisk w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin w wydzielonych obszarach.
 • Zbiera w gospodarstwach rolnych dane dotyczące zużycia środków ochrony roślin i wpisuje zebrane dane do systemu komputerowego Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, w celu opracowania zbiorczej informacji przedkładanej ministrowi ds. rolnictwa o zużyciu środków ochrony.
 • Współuczestniczy w pobieraniu lub pod nadzorem Kierownika pobiera próbki nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin do badań laboratoryjnych w celu dokonania kontroli ich jakości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o środkach ochrony roślin.
 • Znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Współpraca.
 • Komunikacja
 • Umiejętność wykorzystanie wiedzy i doskonalenie.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność IT
 • Organizacja pracy własnej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Język angielski komunikatywny
APLIKUJ TERAZ