Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Myszków
Ogłoszenie o naborze Nr 135680

Warunki pracy

Praca przy komputerze, praca na VI piętrze, pomieszczenia biurowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Zakres zadań

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki, w tym prowadzenie rozliczeń finansowych i budżetowych oraz ewidencji księgowej, inwentarzowej jednostki
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Opracowywanie i realizacja planu finansowego jednostki
 • Sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej jednostki
 • Uporządkowanie i przechowywanie akt spraw zakończonych stanowiących dokumentację bieżącą jednostki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej albo wyższe - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych albo wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów albo posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 6 - letnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej albo co najmniej 3 - letnia praktyka w księgowości w przypadku ukończenia ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych dnia 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność, dyspozycyjność
 • Umiejętność organizacji pracy
APLIKUJ TERAZ