Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kłobuck
Ogłoszenie o naborze Nr 129821

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w terenie - obszar Powiatu kłobuckiego - wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów


- używanie samochodów służbowych do wykonywania czynności kontrolnych w terenie


- wyjazdy służbowe, 


- praca w biurze przy komputerze - siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku dwupiętrowym, budynek nieprzystosowany do osób niepełnosprawnych , brak wind


- możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżur w sytuacjach kryzysowych, wymagających działania IW

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa żywnościowego, pasz i utylizacji,
 • prowadzenie działań w zakresie badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • zarządzanie kryzysem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego na terenie objętym działaniem Powiatowego Inspektoratu – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,
 • zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
 • realizacja programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych, skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie postępowań związanych z wykryciem substancji niedozwolonych, niepożądanych, zabronionych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania zespołu,
 • zaznajamianie się z dokumentami i danymi informatycznymi okazywanymi udostępnianymi przez strony postępowania administracyjnego i przez inne podmioty kontrolowane oraz sporządzanie kopii dokumentów na potrzeby kompletowania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych;,
 • przeprowadzanie innych oględzin w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w zakresie załatwianych spraw, wydawanie po zakończeniu tej czynności ustnych i pisemnych wstępnych zaleceń do wykonania przez strony, w tym oględzin mających na celu sprawdzenie i potwierdzenie wykonania, bądź niewykonania obowiązków i zaleceń wynikających z decyzji nakazujących oraz sprawdzenie przestrzegania przez strony zakazów wynikających z decyzji zakazujących,
 • utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 systemu zarządzania, w zakresie metody wytrawiania próby zbiorczej mięsa z zastosowaniem magnetycznego mieszadła w Powiatowym Oddziale ds. badania w kierunku włośni w Kłobucku, a w szczególności,
 • prowadzenie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, w zakresie właściwości zespołu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie słuzby cywilnej, postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangazowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • dobra organizacja pracy
APLIKUJ TERAZ