Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Częstochowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 139606

Warunki pracy

wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów- samochód służbowy, wyjazdy służbowe, kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym, urządzenia pomiarowe i specjalistyczne, praca w biurze : obsługa komputera z drukarką, skanera, telefonu, siedziba inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, brak wind, drzwi do pomieszczeń standardowe, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami wytwarzającymi, wprowadzającymi do obrotu i trasportem pasz, produkującymi i wprowadzającymi do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym nad zakładami prowadzącymi obrót paszami oraz stosującymi pasze i dodatki paszowe w celu sprawdzenia dostosowania do wymogów weterynaryjnych i zapewnienia właściwej jakości pasz.
 • sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-weterynaryjnych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • Prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych w zakresie pasz i utylizacji w celu bieżącej informacji dotyczącej działania tych podmiotów na ternie powiatu częstochowskiego.
 • pobieranie próbek surowców i produktów do badań laboratoryjnych w zakresie pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wspólnego podmiotów nadzorowanych, bazy danych, rejestru pobieranych próbek, terminowe przesyłanie danych z rejestru do jednostki nadrzędnej, obsługa systemu informacyjnego o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt RASFF,
 • Realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz w tym pobierania próbek w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasz.
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE.
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie realizowanego nadzoru, przygotowanie decyzji administracyjnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynarynej (np. zootechnika, rolnictwo)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej, służby cywilnej, postępowania administracyjnego i bezpieczeństwa żywności,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna), stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych,
 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe