Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 139691

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • Zagrożenie korupcją
 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych
 • Obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier hazardowych, opłaty paliwowej w celu prawidłowego wymiaru należności budżetu państwa oraz postępowania dotyczące podatkowych znaków akcyzy oraz legalizacyjnych zakupów akcyzy
 • Prowadzi postępowania w zakresie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego w celu weryfikacji przewidzianych przepisami uprawnień
 • Prowadzi postępowania w zakresie stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego w celu zagwarantowania ściągalności zobowiązań
 • Prowadzi czynności sprawdzające, niezastrzeżone dla innych komórek organizacyjnych w celu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych
 • Prowadzi postępowania w sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy, pokrycia należności lub zwolnienia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne w celu zapewnienia ochrony interesów skarbu państwa
 • Prowadzi postępowania w sprawie odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych oraz podmiotów przekształconych za zobowiązania podatkowe związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz dopłatami, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin i opłatą paliwową w celu zagwarantowania ściągalności zobowiązań
 • Dokonuje urzędowych adnotacji związanych z powstaniem i wykonaniem zobowiązań podatkowych na dokumentach potwierdzających złożenie zabezpieczenia akcyzowego w celu realizacji wymagań procedur podatkowych w tym zakresie
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w celu dywersyfikacji ryzyka niewykonania zobowiązania podatkowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresujących
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe