Praca: Starszy referent

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 126381

Warunki pracy

charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta.


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekty dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, przekazuje i wysyła materiały z zachowaniem postanowień ustawy o OIN i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, również w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz dba o sprawną obsługę kancelarii.
 • Prowadzi urządzenia ewidencyjne w celu zapewnienia zgodnego z przepisami obiegu dokumentów niejawnych.
 • Udostępnia i wydaje materiały osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania oraz egzekwuje zwrot materiałów.
 • Systematycznie porządkuje posiadane zasoby materiałów oraz przygotowuje je do przekazania do archiwum lub zniszczenia.
 • Przyjmuje, przechowuje, wydaje i przekazuje pieczęcie.
 • Informuje bezpośredniego przełożonego o ewentualnych zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zagubienia materiałów.
 • Realizuje czynności związane z wytwarzaniem kopii, odpisów, wyciągów i wypisów z dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”, lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE"”
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 • przeszkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych;
 • przeszkolenie kancelaryjne;
 • przeszkolenie z zakresu archiwizacji dokumentów.
APLIKUJ TERAZ