Czy staż wlicza się do lat pracy?

Każdy zatrudniony powinien wiedzieć, w jaki sposób poprawnie obliczyć liczbę przepracowanych lat, będących podstawą dla wyznaczenia długości urlopu czy wysokości emerytury. Często pojawia się wątpliwość, które elementy należy wziąć pod uwagę. Czy praktyki i staże również zalicza się do okresu aktywności zawodowej?

Staż pracy to po prostu całkowity okres, w którym byliśmy zatrudnieni oraz pracodawca odprowadzał na naszą rzecz składki na ubezpieczenie społeczne. Zatrudniony powinien na bieżąco go dokumentować, gromadząc świadectwa pracy bądź inne zaświadczenia od kolejnych pracodawców czy urzędów. Jest to o tyle ważne, że długość przepracowanych lat ma wpływ na wiele elementów związanych z życiem zawodowym. Na wymiar urlopu wypoczynkowego, emeryturę, możliwość pobrania odprawy, uzyskania nagrody jubileuszowej i dodatku za wysługę lat.

Co zaliczamy do stażu pracy?

Niekiedy pojawiają się wątpliwości, co wlicza się do lat pracy. Podczas obliczeń należy wziąć pod uwagę czas:

 • pozostawania w stosunku pracy,
 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu wychowawczego,
 • bezpłatnego urlopu szkoleniowego i innych urlopów bezpłatnych,
 • odbytej czynnej służby wojskowej,
 • służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej,
 • prowadzenia działalności rolnej lub pracy w gospodarstwie rolnym współmałżonka,
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • świadczenia pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy,
 • nauki.

W związku z tym na przykład na pytanie, czy płatny zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do stażu pracy, odpowiedź jest twierdząca. Podobnie rzecz ma się w przypadku nauki. Na przykład ukończenie studiów wyższych wydłuża staż aż o 8 lat. Szkoły policealnej o 6 lat, a liceum ogólnokształcącego – o 4 lata. Należy jednak pamiętać, że tych okresów się nie sumuje.

Odbycie stażu a wymiar urlopu

Czy do lat pracy wlicza się staż, na przykład ten świadczony w czasie studiów bądź, na który wysłał nas urząd pracy? Jest to pytanie o tyle istotne, że odbycie stażu pracy bywa czasochłonne. Może trwać 3 miesiące, a w przypadku osób do 25 roku życia – nawet 12 miesięcy.

Przede wszystkim stażysta nie jest pracownikiem, a więc nie korzysta z pełni praw przewidzianych przez Kodeks pracy. Mimo to okres pełnienia przez niego obowiązków pod nadzorem przełożonego zalicza się do lat pracy. Jednak tylko wówczas, gdy stażysta otrzymywał na nie stypendium, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. W tym wypadku staż jest brany pod uwagę na przykład w kwestiach emerytalnych.
A jaki jest związek pomiędzy odbyciem stażu a wymiarem urlopu? Otóż okres ten może być wzięty pod uwagę przy obliczaniu liczby dni wypoczynkowych. Jednak prawo do takiego urlopu otrzymuje się po spełnieniu warunków:

 • staż został już zakończony,
 • stażysta podpisał z danym pracodawcą umowę o pracę.