Zmiany na lokalnym rynku pracy

Zmiany zachodzące na przestrzeni lat na lokalnym rynku pracy bardzo dobrze widoczne są w strukturze zatrudnienia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31.05. 2018 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie wyniosła 7 809 osób. Jest to o 1121 osób mniej niż w styczniu oraz, aż o 2266 osób mniej niż w ubiegłym roku w tym samym przedziale czasowym. Stan zarejestrowanych bezrobotnych w PUP Częstochowa wykazywał tendencje malejącą w ciągu ostatnich 10 lat. W porównaniu z rokiem 2008 liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 5564. Wyraźna zmiana nastąpiła w ciągu ostatnich dwóch lat, gdzie spadek liczby bezrobotnych jest największy i najszybszy.

Częstochowa jako miasto aglomeracji częstochowskiej i główny ośrodek administracyjny oraz kulturalny subregionu śląskiego wykazuje najniższy poziom bezrobocia. Maj zamknął się tu w liczbie 4 521 osób bezrobotnych. Oznacza to, że od początku roku 2018 ponad 500 osób w Częstochowie zyskało status pracownika.

Ostatni miesiąc wykazał spadek bezrobocia dla 14 gmin powiatu częstochowskiego. W Częstochowie liczba bezrobotnych w porównaniu z kwietniem zmniejszyła się o 179 osób. W skali powiatu zmiana ta wyniosła 167 osób.

Częstochowski rynek pracy wykazuje największe zapotrzebowanie na pracowników fachowych. Oferty pracy przedstawiane w obszarze powiatu częstochowskiego dotyczą fachowców z branży budowlanej, produkcyjnej, transportowej, handlowej i gastronomicznej.

Największa liczba bezrobotnych mieszkańców widoczna jest na terenach wiejskich powiatu częstochowskiego. Ponad połowę stanowią kobiety. Prawo do zasiłku ma zaledwie 15% bezrobotnych z wyżej wymienionych terenów. Kobiety w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w maju stanowiły ponad połowę bezrobotnej społeczności.

W maju 2018 w PUP Częstochowa zarejestrowało się najwięcej osób do 30 roku życia. Tuż za nimi znalazły się osoby powyżej 50 roku życia. Osoby długotrwale bezrobotne uplasowały się tuż za grupą 50+.

Pracodawcy z powiatu częstochowskiego najczęściej zgłaszają oferty pracy dotyczące miasta Częstochowy. Pracownicy poszukiwani są także w innych gminach. Główne zapotrzebowanie występuje na kierowców samochodów przemysłowych, kontrolerów jakości wyrobów przemysłowych, prace proste w przemyśle, tapicerów meblowych, pomocniczych robotników budowlanych.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie oferuje aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych. Od początku roku 2018 udział procentowy osób, które podjęły te działania, rozkłada się następująco: 12% prace interwencyjne, 15 % roboty publiczne, 39% staż, bony stażowe, 4% szkolenia, 9% jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 10% praca w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 2% praca poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie i bonu zatrudnieniowego, 3% prace społecznie użyteczne, 2% praca w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia.

Bezrobotni mogą liczyć na wsparcie instytucji rynku pracy, które w znacznym stopniu współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie. Wśród nich znajdują się publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego. Po pomoc w poszukiwaniu pracy można zwrócić się do podmiotów wspierających działania instytucji rynku pracy takich jak: gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy. Uzupełniając poszukiwania, warto sprawdzić portale z ofertami pracy, jak np. Praca.pl, które także wspierają lokalne zatrudnienie w obszarze częstochowskim. Również Targi Pracy są świetną okazją, aby bezpośrednio porozmawiać z pracodawcą i zapoznać się z ofertą wakatów na różnorodne stanowiska.

Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie to nie tylko szansa dla bezrobotnych, czy osób poszukujących pracy, ale także dla pracodawców, którzy mogą liczyć na preferencyjne warunki, zatrudniając osobę bezrobotną. W ostatniej edycji przedsiębiorcy w szczególności poszukiwali pracowników określonych specjalności, w których wyraźnie widać brak rąk do pracy. W grupie wzmożonych poszukiwań znaleźli się: magazynierzy, operatorzy wózka widłowego, pracownicy linii produkcyjnych, operatorzy maszyn i urządzeń, pakowacze, kasjerzy/sprzedawcy, pracownicy gospodarczy, pracownicy budowlani, ślusarze narzędziowi, doradcy klienta.

Jak podkreślają eksperci z portalu Praca.pl, częstochowski rynek pracy jest odzwierciedleniem ogólnopolskiej tendencji rynku pracownika. W lokalnej strukturze zatrudnienia widać wyraźnie zmniejszone zainteresowanie ofertami pracy w każdej grupie zawodowej. Zmiany, jakie zachodzą w ciągu ostatnich lat, wymuszają na pracodawcach także zmianę dotychczasowego podejścia do pracownika. W związku z powyższym rosną wynagrodzenia, a ofert pracy przybywa. Poszukujący pracy są coraz bardziej świadomi swojej wartości i umiejętności, co wyraźnie widać szczególnie w grupie tzw. Milenialsów oraz „Zetek” (świeżo wkraczających na rynek pracy). Zmiany obserwuje się także w grupie tzw. Baby Boomers, czyli wśród osób starszych, które na powrót wracają do łask i coraz chętniej zatrudniani są przez lokalnych przedsiębiorców. Aktualnie zatrudnianie osób bardzo młodych, jak i starszych wymaga od pracodawców zmiany podejścia. Sytuacja gospodarcza na lokalnym rynku pracy w powiecie częstochowskim i Częstochowie będzie sprzyjać wzrostowi zatrudnienia, jednak największe zapotrzebowanie dotyczy i dotyczyć będzie pracowników fizycznych. Fala pracowników zza wschodniej granicy także jest pewnego rodzaju odpowiedzią na sytuację w kraju. Dotarliśmy do poziomu, gdzie możemy dzielić się pracą z innymi obywatelami, co w obliczu braków kadrowych jest logicznym rozwiązaniem.

W Częstochowie wiele się zmienia. Specjalne Strefy Ekonomiczne, ulgi dla przedsiębiorców, zmiany w podejściu biznesowym i zmiany w infrastrukturze pozwalają prognozować wzrost zatrudnienia oraz inwestycji na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Nowe miejsca pracy, warunki przyjazne do rozwoju i nauki mają bezpośredni wpływ na malejącą stopę bezrobocia, która w Częstochowie jest najniższa w skali całego powiatu. Rynek zmienia się dynamicznie, dlatego dzięki staraniom Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i wpierającym go instytucjom i projektom powiat ma szansę nadążać za zmieniającą się sytuacją w strukturach lokalnego rynku pracy.